úterý 24. června 2008

Blender – Vytahování profilu po křivce

Blender 2.46

Blender umožňuje vytvoření profilu a ten tahnout po křivce. Příkladem může být klikatá železniční kolejnice.

Pro vytahování profilu po křivce jsou třeba dvě křivky typu Bezier (kruh a křivka).
Add/Curve/Bezier Circle (kruh) a Add/Curve/Bezier Curve (křivka).

Kruh slouží k vymodelování uzavřeného profilu kolejnice.
Křivka slouží k vyznačení dráhy profilu.


Obrázek: Vložené Bezierovi křivky
(+ klikni na obrázek pro zvetšení)


Důležité je model profilu pojmenovat F9 Paletka Link and Materials v políčku OB:kolejnice.Obrázek: Vybraný a pojmenovaný objekt profilu kolejice
(+ klikni na obrázek pro zvetšení)


Nyní je důležité označit křivku, po které má dojít k vytažení profilu, tím se zobrazí v panelu Editing (F9) paletka Curve and Surface kde je nutné do políčka BevOb: napsat název profilu, v tomto případě BevOb:kolejnice. ¨


Obrázek: Doplnění názvu profilu ke křivce BevOB:kolejnice
(+ klikni na obrázek pro zvetšení)


Výsledek je možno pozorovat ihned. S profilem lze libovolně manipulovat a změna se ihned projeví na křivce vytažení.

Profil se nemusí nacházet v blízkosti křivky, můžeme ho třeba schovat do jiné vrstvy.

Přejmenování profilu se automaticky projeví i u názvu křivky BevOb:.


Modelování 2D profilu kolejnice:
Add/Curve/Bezier Circle (Přidat/Křivku/Beriér kruh)
Označit objekt, přepnout do Edit Mode Tab.
Panel Editing (F9) paletka Curve Tools použít tlačítko Convert Poly.
Přidat vertexy W/Subdivide.
Modelovat.

středa 11. června 2008

Blender - tipy a triky

3D kurzor
Blender 2.46

3D kurzor slouží k tomu, že se na jeho místo vkládají nové objekty. 3D kurzor se přesouvá kliknutím LMB (levé tlačítko myši). Často se právě stane, že si do modelovacího okna omylem klikneme LMB a 3D kurzor je mimo svoji polohu.

Obr.: 3D kurzor

Stačí použít Shift+S - Snap/Zarovnávání (viz obrázek)

Obr.: menu Shift+S - Snap/Zarovnávání


Špatný render
Blender 2.46

Leží-li dva objekty přesně na sobě může render vypadat špatně (viz následující obrázek)
Obr.: Špatný render - objekty Plane leží na sobě
(klikni na obrázek pro zvětšení +)


Řešením je objekty posunout nad sebe o 0,001 (viz následující obrázek)
Obr.: Dobrý render - objekty Plane jsou posunuty o 0,001
(klikni na obrázek pro zvětšení +)

neděle 8. června 2008

Blender vložení textu

Blender 2.46

Vložení textu do scény

 1. Umístit kurzor myši nad modelační plochu
 2. Mezerník - Add/Text
 3. Přepnout do Edit módu - Tab
 4. Smazat vložený „Text“ - Del
 5. Napsat požadovaný text
 6. Přepnout zpět do Object módu - Tab
 7. Přepnout na pohled Bokorys - Num3
 8. Zapnout paletky Editing F9
 9. Paletka Curve and Surfaces - v položce Extrude (vytvořit 3D vytažení 2D plochého nápisu) zvětšit hodnotu na požadovanou
 10. Přepnout zpět na pohled Nárys - Num7
 11. Změna fontu
 12. Paletka Font - tlačítko Load - proklikat se přímo k souboru fontu (ve Win zpravidla C:\WINDOWS\Fonts\) - lze použít formáty TTF, OTF i AT1
 13. Hrany a šířku nápisu lze různě upravit, zkosit a vyhladit na paletce Curve and Surfaces - položkami Bevel Depth, BevResol a Width

První 3D nápis v Blenderu


klikni na obrázek pro zvětšení +

Blender – Vkládání objektů do scény

Blender 2.46

Základní objekty, které lze vložit do Blenderu.

Space/Mezerník - Add/Mesh (Přidat/Síť):

 • Plane/deska (plocha)
 • Cube/kvádr
 • Circle/kružnice
 • UVsphere/koule se 4úhelníkovými polygony
 • Icosphere/koule s 3úhelníkovými polygony
 • Cylinder/válec
 • Cone/kužel
 • Grid/mřížka
 • Monkey/opice - hlava opice - maskot Blenderu
 • Empty mesh/prázdná síť
 • Torus/prstenec
 • Camera/kamera
 • Lamp/světlo


klikni na obrázek pro zvětšení +


Objekty označené žlutě jsou ty, které jsou vloženy do každé nové scény.

Ovládání Blenderu klávesnicí a myší

Blender 2.46

Blender se ovládá převážně s levou rukou na klávesnici a s myší v pravé ruce.
Po spuštění Blenderu je pohled nastaven na nárys (Num 7).

Ovládání klávesnicí:

Přepínání a ovládání pohledů se provádí na numerické části klávesnice:

 • Num 1 - nárys - pohled zpředu
 • Num 3 - bokorys - pohled z pravého boku

 • Num 7 - půdorys - pohled shora (v tomto zobrazení se Blender spustí)

 • Num 5 - přepíná mezi perspektivním/ortogonálním zobrazením (rovnoběžky se sbíhají/nesbíhají)

 • Num 0 - pohled kamerou ve scéně (pohled, který se renderuje)

 • Num 2 a Num 8 - rotují scénou podle horizontální osy pohledu (nefunguje v pohledu kamerou Num 0)
 • Num 4 a Num 6 - rotují scénou podle vertikání osy pohledy (nefunguje v pohledu kamerou Num 0)

 • Num 9 - bude popsáno později

 • Num + a Num - (mínus) - přibližuje a oddaluje scénu

 • Num * - bude popsáno později

 • Num / - bude popsáno později

 • Num Enter - bude popsáno později

 • Num . (tečka/Del) - bude popsáno později

 • více v horní liště Help/HotKey and MouseAction Reference/Numpad


Klávesové zkratky:
Ctrl+X - potvrzením Erase all - vše vymaže a otevře novou scénu (uvést vše do původní podoby)
X nebo Delete - potvrzením Erase selected Object(s) - vymaže označený/é objekt/y
Ctrl+Z - zpět (jako ve všech ostatních aplikacích ve Win)
Ctrl+Shift+Z - undo - odvolat zpět (jako ve všech ostatních aplikacích ve Win)
Mezerník/Space - vyvolá rozsáhlé menu, z položky Add/Mesh/ lze vložit do scény základní objekty (desku, krychli, kouli)
A - označí/odznačí vše (v Object módu - objekty; v Edit módu vertexy/body, edge/hrany, face/plochy)
Shift+S - Snap - Menu s možnostmi zarovnávání (viz obrázek)

Obr.: Snap - menu
Blender board - popis klávesnice:

Zdroj: internet - převzato odtud


Ovládání myší:
LMB = levé tlačítko myši
MMB = prostřední tlačítko/kolečko myši
RMB = pravé tlačítko myši
 • LMB - umístí 3D kurzor (křížek s červeno-bílým kroužkem) do místa kliknutí (na míso 3D kurzoru se vkládají nové objekty)

 • MMB - točení kolečkem - se přibližuje a oddaluje scéna

 • MMB - zmáčknutí a pohyb myší - volně rotuje se scénou (do zvoleného zobrazení se lze vrátit Num 1, Num 3, Num 7)
 • MMB+Ctrl - zmáčknutí a pohyb myší - se přibližuje a oddaluje scéna (jeměji naž kolečkem)

 • MMB+Shift - zmáčknutí a pohyb myší - volné posouvání scény

 • RMB - kliknutím v na objekt dojde k jeho vybrání/vyselektování (objekt zfialoví a zobrazí se u něj barevné osy tzv. 3D transform manipulator)

 • RMB+Shift - klikáním na objekt dochází k jejich postupnému výběru (výběr všech objektů se provádí klávesou A)

Filozofie práce a ovládání v Blenderu

Blender 2.46

Každý 3D program má souřadnicový systém tvořený třemi osami, jsou to osy X, Y, Z ve 3D prostoru.

Globální souřadnicový systém - jediný pro celou scénu, jehož středem je průsečík všech tří os, ve kterém se nachází absolutní 0 (nula).

Lokální souřadnicový systém - vztahuje se ke konkrétnímu objektu.

V Blenderu (2.46) má každá osa svoji barvu:

 • osa X - červená
 • osa Y - zelená
 • osa Z - modrá
Po spuštění Blenderu je pohled nastaven na nárys (Num 7).

Blender se ovládá převážně s levou rukou na klávesnici a s myší v pravé ruce.

Základními stavebními prvky v Blenderu jsou:
 • Vertex/bod - jeden jediný bod, základní stavební jednotka
 • Edge/hrana - spojnice mezi dvěma body
 • Face/plocha - plocha vytvořená mezi třemi a více body
V Blenderu nejsou žádné exaktní měrné jednotky.

V Blenderu jsou pouze bezrozměrné jednotky s přesností na:
 • rotace - dvě desetinná místa - 0.12
 • změna velikosti - čtyři desetinná místa - 0.1234
 • změna polohy - čtyři desetinná místa - 0.1234
Scénu tvoří (při spuštění Blenderu je pohled horní/nárys):
 • mřížka (podle které lze modelovat)
 • osy (X - zelená, Y - červená, Z - modrá - ta po spuštění Blenderu směřuje k nám)
 • objekt cube/kvádr (automaticky vložen při spuštění Blenderu)
 • Lamp/světlo
 • Camera/kamera


klikni na obrázek pro zvětšení +

Nečekejte od Blenderu chování typické pro Windows:
 • nefunguje zde schránka Windows (Ctrl+C, Ctrl+V)
 • Klávesa F1 nevyvolá nápovědu

čtvrtek 5. června 2008

Blender - odkazy na Internetu

Co by se němělo přehlédnout při začínání s Blenderem:
 1. Blender homepage http://www.blender.org/ a download http://www.blender.org/download/get-blender/
 2. Úvod do Blenderu česky http://www.blender3d.cz/drupal/?q=zacatecnici01 - seznámení s prostředím
 3. http://img208.imageshack.us/my.php?image=quickstart1aa.png - Začínáme s Blenderem 2.40
 4. Blender - 3D modelování, animace, rendering pod Linuxem - http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=2673 - 60 min. videozáznam přednášky Marka Polčáka s ukázkami práce v Blenderu. Záznam Audiovizuálního centra ČVUT z cyklu: InstallFest http://www.installfest.cz/, 12.11.2005 12:00 hod.
 5. Články o Blenderu česky http://www.grafika.cz/
 6. Starší web o Blenderu česky http://www.sweb.cz/blender/
 7. Wikipedie o Blenderu česky http://cs.wikipedia.org/wiki/Blender - jsou tam i další odkazy na weby o Blenderu
 8. http://www.youtube.com/watch?v=sUDL1axjZwI - videoukázka na YouTube - Group
 9. http://www.youtube.com/watch?v=ZDTKnchX1nw - videoukázka na YouTube - Sloup pro nováčky
 10. http://www.fastlinux.eu/index.php?page=blender - seriál o začátcích v Blenderu
 11. http://www.sluxweb.net/page.php?id=20 - seznam klávesových zkratek
 12. http://blt.janovadilna.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=2 - videotutoriály
Weby nečesky:
 1. http://blendernewbies.blogspot.com/
 2. http://ocw.tufts.edu/Content/28/supplementarymaterial/366744
 3. http://www.blendertutor.com/
Videa:
 1. http://vimeo.com/videos/search:blender%203d - vimeo - hledat: blender 3D
 2. http://www.youtube.com/results?search_query=blender+3D&search_type=&aq=f - youtube - hledat: blender 3D
 3. http://vimeo.com/2389416 - Tutorial: Blender Interface Cosmetics [en] (úprava prostředí programu)
Doplňky/Pluginy:
 1. http://www.yafray.org/ - free raytracing
Materiály ke stažení:
Textury ke stažení:
Objekty/3D modely ke stažení: